Kontaktní a identifikační údaje

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.  Oficiální název:  Obec Přelíc 
2.  Důvod a způsob založení:  Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích). 
3.  Organizační struktura:  
starosta Klíma Milan - mob. 773 226 655
místostarosta Steigauf Miloš
kontrolní výbor Zavadil Vladimír
finanční výbor Obolecký M.
sociální komise Ulrich A.
komise pro životní prostředí Obolecký M.

komise pro místní rozvoj Ulrich A.
povodňová a krizová komise Klíma Milan 
4.  Kontaktní spojení: tel. 312 547 912
email: ouprelic@volny.cz
www: www.prelic.cz 
5.  Bankovní spojení: pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:  11727-141/0100 
6.  IČO:  Identifikační číslo organizace - 00234834 
7.  DIČ:  Daňové identifikační číslo - DIČ CZ00234834, plátce DPH od 1.12.2009 
8.  Rozpočet  Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok (informace na úřadě) 
9.  Žádosti o informace  (místo a způsob, jak získat příslušné informace) na adrese úřadu obce Přelíc,ebo na kontaktních spojeních (výše)
žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí emailu 
10.  Příjem žádostí a dalších podání  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou. 
11.  Opravné prostředky  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Obec Přelíc, 273 05 Přelíc 119.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. 
12.  Formuláře  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně obecního úřadu Přelíc. Ostatní na pověřeném úřadě města Slaný. 
13.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  (popisy postupů pro řešení životních situací) - nejsou 
14.  Nejdůležitější předpisy  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Všechny informace lze získat na Obecním úřadě, kontakty výše. 
15.  Sazebník úhrad za poskytování informací  nestanoven 
16.  Výroční zpráva  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
17.  Seznam organizací  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
nejsou 
-  Adresa úřadu:  Přelíc 119, pošta Smečno
273 05 , okr.Kladno 
-  sam.referent: Bc. Renata Kopecká, DiS. 
-  Úřední hodiny:  Po 9:00-11:30 14:30-17:00

                               Čt 9:00-11:30 14:30-17:00
po ústní nebo telefonické dohodě možno dohodnout i jinak