Kontaktní a identifikační údaje

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.  Oficiální název:  Obec Přelíc 
2.  Důvod a způsob založení:  Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích). 
3.  Organizační struktura:  
starostka Grígerová Miroslava - mob. 773 226 655
místostarosta Ulrich Aleš
kontrolní výbor Klíma Milan
finanční výbor Němec Rostislav
sociální komise Němec Rostislav

komise pro místní rozvoj Zavadil Viktor
povodňová a krizová komise Grígerová Miroslava 
4.  Kontaktní spojení: tel. 312 547 912
email: ouprelic@volny.cz
www: www.prelic.cz 
5.  Bankovní spojení: pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:  11727-141/0100 
6.  IČO:  Identifikační číslo organizace - 00234834 
7.  DIČ:  Daňové identifikační číslo - DIČ CZ00234834, plátce DPH od 1.12.2009 
8.  Rozpočet  Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok (informace na úřadě) 
9.  Žádosti o informace  (místo a způsob, jak získat příslušné informace) na adrese úřadu obce Přelíc,ebo na kontaktních spojeních (výše)
žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí emailu 
10.  Příjem žádostí a dalších podání  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou. 
11.  Opravné prostředky  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Obec Přelíc, 273 05 Přelíc 119.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. 
12.  Formuláře  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně obecního úřadu Přelíc. Ostatní na pověřeném úřadě města Slaný. 
13.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  (popisy postupů pro řešení životních situací) - nejsou 
14.  Nejdůležitější předpisy  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Všechny informace lze získat na Obecním úřadě, kontakty výše. 
15.  Sazebník úhrad za poskytování informací  nestanoven 
16.  Výroční zpráva  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
17.  Seznam organizací  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
nejsou 
-  Adresa úřadu:  Přelíc 119, pošta Smečno
273 05 , okr.Kladno 
-  sam.referent: Lenka Hafenrichterová
-  Úřední hodiny:  Po 7:00-15:00 Referentka, účetní

                                  16:00-18:30 Starostka, místostrarosta

 

                               Út 8:00-12:00 Referentka po předchozí telefonické domluvě -773 22 66 44


                               Čt 7:00-15:00 Referentka, účetní

                                  16:00-18:30 Starostka, místostrarosta